Multikody

Strony związane z hasłem 'motovario':

 • Dystrybutor motoreduktorów »

  W czasie przewożenia mierniki są narażone na wstrząsy i uderzenia, które często powodują uszkodzenia. Przyśpieszenia, którym ulegają opakowane mierniki w czasie przewozu koleją, wynoszą 20—30 m/s2. Według badań radzieckich mierniki w opakowaniu spadające z wysokości 0,5 m otrzymują przyśpieszenia wynoszące 30—40 m/s2. Zbijanie gwoździami pokrywy skrzyni, w której znajdują się mierniki, wywołuje przyśpieszenia dochodzące do 50 m/s2.
  Szczególnie wrażliwe na wstrząsy i uderzenia są czopy. Ulegają one łatwo spłaszczeniu, zgięciu, a nawet złamaniu. Rzadziej spotyka się uszkodzone kamienie łożyskowe. Taśmy zawieszenia organu ruchomego pękają. Wskutek odkształceń poszczególnych części organu ruchomego jego środek ciężkości zmienia położenie. Zewnętrzne zwoje sprężyn spiralnych zaczepiają o trzymak sprężyny. Zwoje sprężyn zanieczyszczonych w czasie lutowania lub montażu sklejają się. Zrywają się pod własnym ciężarem cienkie przewody wewnątrz obudowy. Szkła i delikatne części z różnych mas plastycznych pękają. Luzują się a nawet wypadają źle zabezpieczone śruby i nakrętki. Rodzajów uszkodzeń jest bardzo dużo, podano tu przykładowo uszkodzenia występujące najczęściej.
  Przepisy polskie przewidują wykonywanie próby odporności mierników na wstrząsy. Mierniki, boczniki i oporniki dodatkowe w opakowaniu transportowym powinny wytrzymać bez uszkodzeń w ciągu 2 godzin wstrząsy o przyśpieszeniu 30 m/s2 i częstotliwości 80 do 120 wstrząsów/min.
  Mierniki skalowane są z reguły bezpośrednio w wartościach wielkości mierzonej. Każda działka (odstęp między sąsiednimi kreskami podział-_ ki) odpowiada jednakowej wartości wielkości mierzonej.

  Data dodania: 10 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falowniki X200 »

  Przesunięcie organu ruchomego odbywa się pod wpływem siły, która powstaje wskutek oddziaływania na ustrój, pomiarowy wielkości elektrycznej doprowadzonej bezpośrednio lub też przez układ pomiarowy. Siła zależy od wielkości działającej na ustrój, a w ogólnym przypadku — również i od położenia organu ruchomego względem części nieruchomej ustroju.
  Organ ruchomy wykonuje z reguły ruch obrotowy i dlatego jego położenie określa się najczęściej kątem odchylenia od położenia spoczynkowego, tj. od położenia, w jakim znajduje się organ ruchomy, gdy nie działają nań żadne siły.
  Z uwagi na ruch obrotowy organu ruchomego dogodniej jest przy omawianiu mierników posługiwać się nie pojęciem siły wprawiającej organ w ruch, lecz pojęciem momentu siły.
  Moment siły wprawiającej organ ruchomy ustroju w ruch obrotowy zwany jest momentem napędowym. Wartość momentu napędowego, podobnie jak i wartość siły wprawiającej organ w ruch, zależy od wartości wielkości elektrycznej doprowadzonej do ustroju oraz od położenia organu ruchomego względem części nieruchomej ustroju.

  Data dodania: 10 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • przekładnie lenze »

  W czasie pomiarów mierniki narażone są na krótkotrwałe gwałtowne przeciążenia spowodowane nieuwagą obsługi lub zakłóceniem w obwodach, do których są włączone. Krótkotrwałe przeciążenia powodują zwykle jedynie uszkodzenia mechaniczne, polegające najczęściej na skrzywieniu wskazówki uderzającej o zderzak (odbój) umieszczony przy końcu podziałki w celu ograniczenia kąta obrotu organu ruchomego. Wskutek zgięcia się wskazówki występują uchyby wywołane głównie zmianą położenia środka ciężkości organu ruchomego. Wartość tych uchybów można wyznaczyć sprawdzając miernik na wszystkich ocyfrowanych kreskach działkowych przez porównanie z przyrządem wzorcowym.

  Data dodania: 10 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • softstart danfoss »

  Wartości bezwzględne uchybów temperaturowych wskutek zmiany stałej sprężyny i zmiany indukcji magnesu są jednakowe co do wartości, ale znaki ich są przeciwne. Uchyby te znoszą się nawzajem.
  Użyte do produkcji magnesy i sprężyny nie są jednakowe. Zmontowane mierniki jednej serii mają więc niejednakową czułość. Aby wyrównać tę różnicę, stosuje się boczniki magnetyczne. Za bocznik służy blaszka stalowa umieszczona w pobliżu szczeliny magnesu. Oddalając blaszkę od szczeliny zmniejsza się strumień w blaszce i zwiększa strumień w szczelinie, co powoduje zwiększenie czułości miernika. Zbliżenie blaszki do szczeliny zmniejsza czułość. Dobrze skonstruowany bocznik magnetyczny umożliwia zmiany czułości w zakresie 5—10%.
  Wspomniano już o wpływie obcych pól na wskazania mierników. Obecnie wyjaśnimy to zagadnienie nieco szczegółowiej.
  Jeżeli ustrój magnetoelektryczny znajduje się w zasięgu obcego pola, tak że linie tego pola przecinają uzwojenie cewki, to powstaje dodatkowy moment napędowy. O kierunku dodatkowego momentu napędowego decyduje kierunek obcego pola. Moment dodatkowy w zależności od kierunku wywołuje zmniejszenie lub zwiększenie wskazań.

  Data dodania: 10 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Przełożenie przekładni »

  Ważną cechą charakterystyczną miernika jest tłumienie wahań (drgań) organu ruchomego. Od tłumienia zależy czas upływający od chwili zmiany wartości wielkości mierzonej aż do chwili, w której ruch organu ruchomego ustaje do tego stopnia, że można dokonać odczytu. Czas ten nazywa się czasem uspokojenia. Krótki czas uspokojenia zapewnia korzystne warunki pomiaru, umożliwiając dokładne określenie przebiegu zmian wielkości mierzonej.
  Czasu potrzebnego do zatrzymania się organu ruchomego nie można dokładnie obliczyć . Doświadczalne wyznaczenie chwili zatrzymania się wskazówki jest również trudne. Przepisy polskie przewidują, że czas uspokojenia liczy się chwili, w której wskazówka miernika nie odchyla się od odchylenia ustalonego więcej niż o 2% tego odchylenia .

  Data dodania: 10 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Regulatory prądu »

  W obudowie miernika umieszczony jest trzpień zakończony mimośrodowo osadzonym kołkiem. Przy przekręceniu trzpienia kołek przesuwa widełki nastawcze. Do widełek dolutowany jest koniec sprężyny spiralnej wywołującej moment zwracający. Widełki nastawcze przesuwając się skręcają lub rozkręcają sprężynę i zmieniają położenie organu ruchomego. Obracając trzpień, zaopatrzony zwykle w nacięcie dla śrubokręta, można ustawić wskazówkę na kresce zerowej.
  W ustrojach o zawieszeniu taśmowym jedna z taśm przymocowana jest do trzpienia korektora. Obrót trzpienia skręca taśmę i w ten sposób powoduje zmianę położenia wskazówki względem podziałki.
  Miernik klasy 0,2 w bakelitowej obudowie. Jest to amperomierz typu ELA produkcji radzieckiej o dwóch zakresach przełączanych za pomocą przełącznika pokrętnego. Długość łuku podziałki tego amperomierza wynosi ok. 300 mm. Nóżki obudowy amperomierza wykonane są w kształcie śrub, na pokrywie umieszczona jest poziomnica, co umożliwia dokładne pionowe ustawienie osi organu ruchomego. W podobnej obudowie produkuje się obecnie w Związku Radzieckim mierniki klasy 0,1 zaopatrzone we wskaźnik świetlny.

  Data dodania: 10 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Motoreduktor NMRV »

  Dla zapobieżenia uszkodzeniu czopów należy przenosić mierniki w takiej pozycji, żeby organ ruchomy opierał się na obu czopach.
  Ostatnio coraz częściej buduje się mierniki tablicowe, i przenośne o organie ruchomym zawieszonym na naciągniętych taśmach. Mierniki takie nie wykazują, praktycznie biorąc, uchybu tarciowego i odznaczają się dużą odpornością na wstrząsy.
  W ustrojach magnetoelektrycznych c cewkach ruchomych osadzonych na czopach moment zwracający wytwarzany jest przez dwie sprężyny, które służą jednocześnie do doprowadzenia prądu do uzwojenia cewek. Sprężyny te zwijane są w kształcie spirali Archimedesa z taśmy z brązu cynowego, cynowo-cynkowego, krzemowego, fosforowego itp. Wewnętrzne zwoje sprężyn dolutowane są do końców uzwojenia cewki ruchomej, zewnętrzne zaś zwoje — do końcówek (trzymaków) umocowanych na części nieruchomej ustroju. Obie te końcówki, a co najmniej jedna z nich, są izolowane elektrycznie od części nieruchomej ustroju. Jedna z końcówek ma kształt widełek; można ją obracać za pomocą korektora zera.

  Data dodania: 10 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falownik do regulacji Siemens »

  Wskazanie miernika będzie jednoznaczne wówczas, gdy równanie będzie miało tylko jedno rozwiązanie w zakresie wykorzystywanego kąta odchylenia organu ruchomego.
  Energii potrzebnej do przesunięcia organu ruchomego dostarcza obwód elektryczny, do którego miernik jest włączony. Aby nie pobierać z tego obwodu zbyt wielkiej energii, stosuje się w miernikach bardzo małe momenty napędowe, a więc i bardzo małe momenty zwracające. Wartości tych momentów przy największym możliwym odchyleniu organu ruchomego zawierają się w zakresie 5—500 mGcm. Dlatego też wszelkie momenty dodatkowe, nawet niewielkie, wprowadzają odczuwalne zmiany w odchyleniu organu ruchomego. Wartość wielkości mierzonej różni się wówczas od wartości wskazanej przez miernik, a więc wskazania są niedokładne.
  Momenty dodatkowe mogą być wywołane nieodpowiednim wykonaniem części miernika, ich niewłaściwym montażem, tarciem oraz wpływami obcymi (np. wpływ obcego pola magnetycznego).
  Aby móc prawidłowo oceniać wpływ momentów dodatkowych na wskazania mierników, należy wprowadzić pojęcia: momentu ustalającego oraz jednostkowego momentu ustalającego.

  Data dodania: 10 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Sprzedaż falowników »

  Im większa jest bezwładność organu ruchomego, tym dłuższy jest okres drgań własnych, tym powolniejszy jest ruch; im większy jest współczynnik k, tym ruch jest szybszy.
  Jako rozwiązanie równania różniczkowego otrzymuje się rodzinę krzywych, których przebieg zależy od stopnia tłumienia b, charakteryzującego ruch organu ruchomego. Jeśli b = 0, to organ ruchomy wykonuje drgania okresowe (periodyczne) nietłumione. Jeżeli, to drgania są w dalszym ciągu okresowe, ale tłumione. Ze wzrastającym stopniem tłumienia maleje prędkość ruchu (da/dr). Jeżeli, to organ ruchomy zbliża się do położenia ustalonego ruchem nieokresowym (aperiodycznym). Najszybsze nieokresowe zbliżenie się do położenia spoczynkowego występuje wówczas, gdy b = 1 (przypadek graniczny). Tłumienie występujące przy stopniu tłumienia równym jedności nazywa się tłumieniem krytycznym.

  Data dodania: 10 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Silnik prądu stałego »

  Z punktu widzenia zastosowania mierniki można podzielić na laboratoryjne i techniczne.
  Do pierwszej z tych grup zalicza się dokładne i czułe mierniki stosowane przy pomiarach laboratoryjnych.
  Grupa mierników technicznych obejmuje przyrządy stosowane w tablicach rozdzielczych (przyrządy tablicowe) oraz mierniki przenośne klasy 1 i 1,5. Spotkać można również nazwę mierniki aparatowe; są to mierniki tablicowe niewielkich rozmiarów, przeznaczone do umocowania na aparatach elektrycznych i elektronicznych.
  Biorąc pod uwagę warunki eksploatacji mierników laboratoryjnych i przenośnych konstruktorzy dążą do tego, żeby miały one jak największy zakres pomiarowy i dużą czułość. Są to wymagania przeciwstawne (duża wartość wielkości mierzonej X i duża czułość miernika, można je jednak spełnić budując mierniki o kilku zakresach pomiarowych (mierniki wielozakresowe), to znaczy takie, których układ zapewnia otrzymanie różnych stosunków wielkości mierzonej do wielkości działającej na ustrój.
  Ze względu na konieczność częstego przenoszenia mierników laboratoryjnych obudowa ich powinna być lekka. Obudowy takie wykonywano dawniej z drewna, obecnie najczęściej stosuje się bakelit.

  Data dodania: 10 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falownik »

  Wskazane przez miernik wartości wielkości mierzonej różnią się od wartości rzeczywistej (istotnej) tej wielkości. Powodem tego są uchyby wywołane właściwościami konstrukcyjnymi miernika (np. uchyb tarciowy), uchyby przy jego skalowaniu oraz uchyby wynikające z warunków, w których pomiar został wykonany (np. inna temperatura otoczenia w czasie pomiaru niż w czasie skalowania).
  Na obudowie miernika nakleja się zwykle tablicę poprawek dla poszczególnych ocyfrowanych kresek działkowych podziałki, tj. dla kresek zaopatrzonych w cyfry oznaczające liczbę jednostek wielkości mierzonej.
  Przedział wartości wielkości mierzonej odpowiadający całej podziałce . miernika nazywa się zakresem wskazań. Tę część zakresu wskazań, dla której spełnione są wymagania dotyczące dokładności nazywa się zakresem pomiarowym.

  Data dodania: 10 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • motoreduktor kątowy »

  Cewka ruchoma obraca się zwykle na czopach. Zaciśnięte w aluminiowych tulejach czopy nakleja się lakierem izolacyjnym (szelak, lakier bakelitowy) na uzwojenie. Średnica czopa wynosi 0,1—1 mm. Koniec czopa ma kształt stożka o kącie rozwarcia 55—60°. Wierzchołek stożka jest zaokrąglony. Promień zaokrąglenia, dobierany w zależności od ciężaru organu ruchomego, wynosi 0,01—0,1 mm. Im większy jest ciężar organu ruchomego, tym większy jest promień zaokrąglenia. Ponieważ zwiększenie promienia zaokrąglenia powoduje zwiększenie momentu tarciowego, przeto dopuszcza się w czopie duże naprężenie, wynoszące 100—500 kG/mm2.
  Czopy wykonuje się z hartowanej stali węglowej. Stosowane są również czopy wykonane z miękkiego metalu z naspawanym ostrzem ze spieków. W Związku Radzieckim do wyrobu czopów stosuje się spiek kobalt-wolfram.

  Data dodania: 10 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Reduktor kątowy »

  W ustroju magnetoelektrycznym częścią nieruchomą jest magnes trwały, organem ruchomym — cewka nawinięta cienkim izolowanym przewodem . Między nabiegunnikami magnesu umieszczony jest rdzeń z magnetycznie miękkiej stali, wykonany w postaci walca. Szerokość szczelin między nabiegunnikami a rdzeniem jest równomierna, można więc założyć z dużym przybliżeniem, że wartość indukcji magnetycznej wzdłuż szczelin jest stała. Dwa boki cewki znajdują się w szczelinach. Do uzwojenia cewki doprowadzony jest prąd stały za pomocą dwu spiralnych sprężyn. Cewka może się obracać dookoła swej osi.
  Jeżeli przez cewkę płynie prąd stały, to na boki cewki umieszczone w szczelinach działać będą siły. Wartość tych sił zależy od indukcji w szczelinach, głębokości zanurzenia boków cewki w polu magnetycznym, liczby zwojów cewki oraz prądu płynącego przez cewkę. Stosując regułę lewej dłoni można wyznaczyć kierunek, w którym siły oddziałujące na boki cewki usiłują obrócić ją dookoła osi.

  Data dodania: 10 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Przekładnie kątowe ślimakowe »

  Kształty obudowy mierników tablicowych uległy z czasem zmianom. Początkowo budowano mierniki okrągłe . Dążąc do zmniejszenia miejsca zajmowanego na tablicy przy zachowaniu możliwie długiej podziałki zastosowano obudowy kwadratowe i prostokątne. Korzystne są przyrządy o obudowie kwadratowej i podziałce o kącie 270°. Uzyskuje się w ten sposób bardzo długie podziałki, na więc dobrą widzialność i dużą dokładność przy niewielkich stosunkowo rozmiarach miernika.
  Projektując wskazówkę i podziałkę miernika tablicowego zwraca się przede wszystkim uwagę na dobrą widzialność z większej odległości.
  Wskazówki mierników tablicowych. Są one wykonane z folii aluminiowej. Podziałki mierników tablicowych otrzymują niewielką liczbę kresek działkowych. Grubość kresek wynosi 0,3—0,5 mm. Kreski ocyfrowane są zwykle grubsze niż kreski nieocyfrowane.

  Data dodania: 10 03 2015 · szczegóły wpisu »