Multikody

Strony związane z hasłem 'falowniki':

1 · 2 · następna strona »
 • Serwis falowników Omron »

  W dotychczasowych rozważaniach omawiano zachowanie się organu ruchomego w stanach ustalonych, tj. w położeniach równowagi momentów. Obecnie rozpatrzone będzie jego zachowanie się w czasie przejścia od jednego stanu ustalonego do drugiego.
  Miernik zostaje włączony do obwodu elektrycznego. Pod wpływem mierzonej wielkości elektrycznej X w układzie pomiarowym pojawia się wielkość elektryczna Y powodująca powstanie w ustroju pomiarowym momentu napędowego. Wskutek działania tego momentu organ ruchomy ustroju, znajdujący się dotychczas w położeniu spoczynkowym a0, odchyla się (obraca się) i osiąga po pewnym czasie położenie równowagi «i, w którym moment napędowy My równa się momentowi zwracającemu Mz (dla uproszczenia zakładamy, że ustrój obraca się bez tarcia). W czasie obrotu organu ruchomego układ pomiarowy pobiera z obwodu elektrycznego, do którego jest włączony miernik, energię elektryczną i przekazuje ją do ustroju. Obrót organu ruchomego odbywa się kosztem tej właśnie energii.

  Data dodania: 10 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Serwis Lenze »

  Według przepisów polskich zmiana wskazania spowodowana odchyleniem miernika w dowolnym kierunku o 5° od położenia ustalonego (tj. uchyb ustawienia) nie powinna przekraczać przy dowolnym odchyleniu wskazówki wartości.
  Korzystając z miernika ustawionego w położeniu odmiennym od położenia zajmowanego przy skalowaniu należy pamiętać o tym, że wartość uchybu bezwzględnego zmienia się wzdłuż podziałki, ponieważ moment dodatkowy wywołany siłą ciężkości zależy od położenia organu ruchomego. Uchyby bezwzględne należy wyznaczyć dla wszystkich ocyfrowanych działek podziałki.
  Uchyb wskutek oddziaływania obcych pól magnetycznych. Uchyb ten zależy od rodzaju obcego pola, jego natężenia, kierunku, częstotliwości, fazy oraz rodzaju ustroju.
  Uchyb wskutek oddziaływania obcych pól magnetycznych można wyznaczyć porównując wskazania miernika znajdującego się w obcym polu ze wskazaniami przyrządu umieszczonego poza zasięgiem pola.
  Miernik sprawdza się dwukrotnie, raz w polu stałym, drugi raz w polu zmiennym. Przy próbie w polu zmiennym częstotliwość pola powinna być taka sama, jak częstotliwość prądu, płynącego w obwodach pomiarowych miernika badanego.

  Data dodania: 10 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Sklep z przekładniami »

  Przyrząd jest wyposażony w wyłącznik sieciowy z sygnalizacją świetlną, przełącznik zakresów z sygnalizacją świetlną wybranego zakresu pomiarowego i przełącznik kierunku wskazań.
  Odczytu wyniku pomiaru dokonuje się na skali miernika wychyłowego z zerem pośrodku podziałki. Odchylenie wskazówki w lewo od zera wyznacza odchyłki ujemne, w prawo zaś — odchyłki dodatnie.
  W przyrządzie można zastosować dowolny miernik magnetoelektryczny o czułości 60 cA. Transformator układu nawinięty jest na rdzeniu typu X-22/F/2001/3100 (prod. UNITRA-POLFER). Dane dotyczące uzwojeń transformatora:
  Z1 — 38 zwojów (drut DNE 0,2),
  Z2 — 12 zwojów (drut DNE 0,2),
  Z3 — 2X14 zwojów nawijanych bifilarnie (drut DNE 0,25),
  Z4 — 2X6 zwojów nawijanych bifilarnie (drut DNE 0,35).
  Ze szczególną starannością musi być wykonany przetwornik indukcyjny, gdyż od niego przede wszystkim zależy liniowość i dokładność wskazań przyrządu. Cewki przetwornika nawinięte są masowo na korpusie w kształcie szpuleczki drutem nawojowym DNE 0,13. Parametry każdej z cewek L1 i L2 są następujące: liczba zwojów 700, indukcyjność 1300 M-H, rezystancja 17 Q. Pomiary tych parametrów powinny być wykonywane na dokładnym mostku RLC. Po umieszczeniu cewek w rdzeniach garnkowych (RGa 10 X 8 X 9, produkcji POLFER) ich indukcyjność wzrasta do 1500 u-H. Trzpień pomiarowy poruszający się wewnątrz cewek Lt i L2 stanowi ferrytowy rdzeń walcowy, umocowany na trwałe w przedłużaczu wykonanym z tworzywa sztucznego. Całość przetwornika indukcyjnego, składającego się z trzpienia pomiarowego z rdzeniem i cewek umieszczonych w rdzeniach garnkowych, jest zmontowana w metalowym korpusie.

  Data dodania: 10 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Dobór napędów elektrycznych »

  Coraz częściej stosuje się w miernikach laboratoryjnych zamiast wskazówki materialnej wskaźnik świetlny . Wiązka promieni świetlnych żarnika żarówki pada przez układ optyczny i przesłonę na lusterko umocowane na organie ruchomym. Lusterko rzutuje promienie na skalę miernika. Na skali widoczna jest plamka świetlna, przedzielona czarną kreską — odbiciem w lusterku cienkiej nici umieszczonej w przesłonie układu optycznego. Odchylenie organu ruchomego wywołuje przesunięcie plamki wzdłuż podziałki miernika. Kąt odchylenia plamki jest przy tym dwa razy większy niż kąt odchylenia lusterka, przez co zwiększa się dwukrotnie czułość ustroju. Długość podziałki zależy od odległości skali od lusterka. Aby otrzymać dłuższą podziałkę bez wydłużania obudowy miernika, stosuje się kilkakrotne odbicie promieni świetlnych w nieruchomych zwierciadłach.

  Data dodania: 10 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falowniki X200 »

  Przesunięcie organu ruchomego odbywa się pod wpływem siły, która powstaje wskutek oddziaływania na ustrój, pomiarowy wielkości elektrycznej doprowadzonej bezpośrednio lub też przez układ pomiarowy. Siła zależy od wielkości działającej na ustrój, a w ogólnym przypadku — również i od położenia organu ruchomego względem części nieruchomej ustroju.
  Organ ruchomy wykonuje z reguły ruch obrotowy i dlatego jego położenie określa się najczęściej kątem odchylenia od położenia spoczynkowego, tj. od położenia, w jakim znajduje się organ ruchomy, gdy nie działają nań żadne siły.
  Z uwagi na ruch obrotowy organu ruchomego dogodniej jest przy omawianiu mierników posługiwać się nie pojęciem siły wprawiającej organ w ruch, lecz pojęciem momentu siły.
  Moment siły wprawiającej organ ruchomy ustroju w ruch obrotowy zwany jest momentem napędowym. Wartość momentu napędowego, podobnie jak i wartość siły wprawiającej organ w ruch, zależy od wartości wielkości elektrycznej doprowadzonej do ustroju oraz od położenia organu ruchomego względem części nieruchomej ustroju.

  Data dodania: 10 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • softstart danfoss »

  Wartości bezwzględne uchybów temperaturowych wskutek zmiany stałej sprężyny i zmiany indukcji magnesu są jednakowe co do wartości, ale znaki ich są przeciwne. Uchyby te znoszą się nawzajem.
  Użyte do produkcji magnesy i sprężyny nie są jednakowe. Zmontowane mierniki jednej serii mają więc niejednakową czułość. Aby wyrównać tę różnicę, stosuje się boczniki magnetyczne. Za bocznik służy blaszka stalowa umieszczona w pobliżu szczeliny magnesu. Oddalając blaszkę od szczeliny zmniejsza się strumień w blaszce i zwiększa strumień w szczelinie, co powoduje zwiększenie czułości miernika. Zbliżenie blaszki do szczeliny zmniejsza czułość. Dobrze skonstruowany bocznik magnetyczny umożliwia zmiany czułości w zakresie 5—10%.
  Wspomniano już o wpływie obcych pól na wskazania mierników. Obecnie wyjaśnimy to zagadnienie nieco szczegółowiej.
  Jeżeli ustrój magnetoelektryczny znajduje się w zasięgu obcego pola, tak że linie tego pola przecinają uzwojenie cewki, to powstaje dodatkowy moment napędowy. O kierunku dodatkowego momentu napędowego decyduje kierunek obcego pola. Moment dodatkowy w zależności od kierunku wywołuje zmniejszenie lub zwiększenie wskazań.

  Data dodania: 10 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Serwis falowników Lenze »

  Następujące warunki sprawdzania miernika odpowiadają warunkom normalnym:
  a. Temperatura otoczenia 20°C. Jeżeli miernik przeznaczony jest do pracy w temperaturze innej niż normalna, powinna być ona zaznaczona na skali . Miernik powinien się znajdować w temperaturze normalnej co najmniej przez 2 godziny przed przystąpieniem do sprawdzania (PN-64/E-04221: Mierniki elektryczne wskazówkowe. Badania techniczne).
  b. Częstotliwość lub zakres częstotliwości (przy prądzie zmiennym) podane na skali miernika. Brak napisu oznacza, że obowiązuje częstotliwość 50 Hz.
  c. Prąd zmienny użyty do sprawdzania, praktycznie sinusoidalny
  d. Watomierze sprawdza się przy napięciu znamionowym, tj. przy napięciu, na które watomierz jest obliczony i cechowany.
  e. Ustawienie miernika zgodnie ze znakiem ustawienia podanym na skali .

  Data dodania: 10 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Dystrybutor LG »

  Normy polskie stawiają szereg wymagań technicznych dotyczących mierników, które mają na skali oznaczenie klasy. Wymagania dotyczące dokładności zostały już omówione. Obecnie omówione zostaną ważniejsze wymagania dotyczące budowy mierników.
  W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy obudowa miernika powinna być odpowiednio izolowana od tych jego części, które w czasie pracy znajdują się pod napięciem. Oporność izolacji miernika nie powinna wynosić mniej niż 20 M.
  Wytrzymałość elektryczną izolacji sprawdza się napięciem zmiennym, praktycznie biorąc, sinusoidalnym, o częstotliwości 50 Hz w ciągu jednej minuty. Próbę należy wykonywać za pomocą urządzenia o mocy nie mniejszej niż 0,25 kVA po stronie wysokiego napięcia.
  Wytrzymałość elektryczną izolacji mierników włączanych do obwodu kontrolowanego za pośrednictwem przekładników sprawdza się napięciem probierczym 2000 V. Jako oznaczenie stosuje się w tym przypadku gwiazdkę z cyfrą 2.

  Data dodania: 10 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Regulatory prądu »

  W obudowie miernika umieszczony jest trzpień zakończony mimośrodowo osadzonym kołkiem. Przy przekręceniu trzpienia kołek przesuwa widełki nastawcze. Do widełek dolutowany jest koniec sprężyny spiralnej wywołującej moment zwracający. Widełki nastawcze przesuwając się skręcają lub rozkręcają sprężynę i zmieniają położenie organu ruchomego. Obracając trzpień, zaopatrzony zwykle w nacięcie dla śrubokręta, można ustawić wskazówkę na kresce zerowej.
  W ustrojach o zawieszeniu taśmowym jedna z taśm przymocowana jest do trzpienia korektora. Obrót trzpienia skręca taśmę i w ten sposób powoduje zmianę położenia wskazówki względem podziałki.
  Miernik klasy 0,2 w bakelitowej obudowie. Jest to amperomierz typu ELA produkcji radzieckiej o dwóch zakresach przełączanych za pomocą przełącznika pokrętnego. Długość łuku podziałki tego amperomierza wynosi ok. 300 mm. Nóżki obudowy amperomierza wykonane są w kształcie śrub, na pokrywie umieszczona jest poziomnica, co umożliwia dokładne pionowe ustawienie osi organu ruchomego. W podobnej obudowie produkuje się obecnie w Związku Radzieckim mierniki klasy 0,1 zaopatrzone we wskaźnik świetlny.

  Data dodania: 10 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Pomoc serwisowa falowników »

  Elektrycznym miernikiem wskazówkowym nazywa się elektryczny przyrząd pomiarowy przeznaczony do wskazywania z określoną dokładnością wartości mierzonej wielkości elektrycznej za pomocą wskazówki materialnej lub w postaci plamki świetlnej poruszającej się wzdłuż podziałki i (PN-64/E-06501: Mierniki elektryczne wskazówkowe. Ogólne wymagania techniczne).
  Elektryczny miernik wskazówkowy składa się, w ogólnym przypadku, z układu pomiarowego i ustroju pomiarowego.
  Układ pomiarowy przekształca mierzoną wielkość elektryczną w inną wielkość elektryczną działającą bezpośrednio na ustrój pomiarowy, którego zadaniem z kolei jest przekształcenie oddziaływania wielkości w przesunięcie wskazówki.
  Ustrój pomiarowy wchodzi w skład każdego miernika i jest jego najbardziej istotną częścią. Układ pomiarowy może natomiast okazać się zbędny, jeżeli zbędne jest przekształcenie wielkości mierzonej w wielkość oddziałującą na ustrój pomiarowy.
  W ustroju pomiarowym rozróżnia się część nieruchomą i część ruchomą, nazywaną organem ruchomym ustroju. Organ ruchomy jest zaopatrzony we wskazówkę.

  Data dodania: 10 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • falowniki iG5A »

  Wśród przyrządów służących do badania logicznych układów scalonych znajdują się proste sondy logiczne, przeznaczone do kontroli działania układów. Wskazują one stany logiczne w poszczególnych punktach obwodu. Próbnik umożliwia sprawdzenie:
  — stanu logicznego w dowolnym punkcie układu,
  — występowania krótkotrwałego, pojedynczego impulsu ujemnego lub dodatniego (zero lub jeden),
  — występowania w danym punkcie układu pojedynczych, lecz różnych impulsów (zero i jeden),
  — występowania w danym punkcie układu w ciągu krótkiego czasu większej liczby impulsów,
  — kolejnych, różnych stanów logicznych w danym punkcie podczas pracy urządzenia badanego bez potrzeby kasowania poprzedniego stanu.
  Próbnik-sonda wykonany jest w kształcie pióra, co ułatwia dostęp do punktów pomiarowych. Układ elektryczny zrealizowany jest z czterech logicznych elementów (NAND).
  Do zasilania próbnika wykorzystuje się zasilacz układu badanego. W tym celu z próbnika wyprowadzono dwa elastyczne przewody, zakończone końcówkami przyłączeniowymi. Przewód pomiarowy zakończony jest wymiennymi końcówkami (grotami) w celu zapewnienia możliwości dostosowywania układu do warunków pomiaru.

  Data dodania: 10 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falowniki serwis porównawczy »

  W konstrukcjach poziomnic elektronicznych stosowane są 3 rodzaje przetworników pomiarowych:
  — pojedynczy indukcyjny, w którym wychylenie, pod wpływem sił ciężkości wahadła łożyskowanego na sprężynie płaskiej powoduje zagłębianie się ferroksydowego rdzenia walcowego do wnętrza dwóch symetrycznych cewek cylindrycznych,
  — pojedynczy indukcyjny, w którym na wahadle łożyskowanym sprężyną płaską zamocowany jest stalowy rdzeń płytkowy, zbliżający się do jednej i oddalający od drugiej symetrycznej cewki płaskiej,
  — różnicowy indukcyjny, w którym do wahadła łożyskowanego na dwóch elastycznych cięgnach przymocowany jest jeden zwój zwarty, przemieszczający się w polu rdzenia magnetycznego, na którym nawinięte są trzy uzwojenia cewek L1 oraz L2.
  W praktyce stosowane są rozwiązania poziomnic, w których przetwornik pomiarowy wraz z częścią wskazującą wbudowany jest w korpus pomiarowy oraz rozwiązania z wyodrębnionym zespołem wskazującym.

  Data dodania: 10 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falownik do regulacji Siemens »

  Wskazanie miernika będzie jednoznaczne wówczas, gdy równanie będzie miało tylko jedno rozwiązanie w zakresie wykorzystywanego kąta odchylenia organu ruchomego.
  Energii potrzebnej do przesunięcia organu ruchomego dostarcza obwód elektryczny, do którego miernik jest włączony. Aby nie pobierać z tego obwodu zbyt wielkiej energii, stosuje się w miernikach bardzo małe momenty napędowe, a więc i bardzo małe momenty zwracające. Wartości tych momentów przy największym możliwym odchyleniu organu ruchomego zawierają się w zakresie 5—500 mGcm. Dlatego też wszelkie momenty dodatkowe, nawet niewielkie, wprowadzają odczuwalne zmiany w odchyleniu organu ruchomego. Wartość wielkości mierzonej różni się wówczas od wartości wskazanej przez miernik, a więc wskazania są niedokładne.
  Momenty dodatkowe mogą być wywołane nieodpowiednim wykonaniem części miernika, ich niewłaściwym montażem, tarciem oraz wpływami obcymi (np. wpływ obcego pola magnetycznego).
  Aby móc prawidłowo oceniać wpływ momentów dodatkowych na wskazania mierników, należy wprowadzić pojęcia: momentu ustalającego oraz jednostkowego momentu ustalającego.

  Data dodania: 10 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Sprzedaż falowników »

  Im większa jest bezwładność organu ruchomego, tym dłuższy jest okres drgań własnych, tym powolniejszy jest ruch; im większy jest współczynnik k, tym ruch jest szybszy.
  Jako rozwiązanie równania różniczkowego otrzymuje się rodzinę krzywych, których przebieg zależy od stopnia tłumienia b, charakteryzującego ruch organu ruchomego. Jeśli b = 0, to organ ruchomy wykonuje drgania okresowe (periodyczne) nietłumione. Jeżeli, to drgania są w dalszym ciągu okresowe, ale tłumione. Ze wzrastającym stopniem tłumienia maleje prędkość ruchu (da/dr). Jeżeli, to organ ruchomy zbliża się do położenia ustalonego ruchem nieokresowym (aperiodycznym). Najszybsze nieokresowe zbliżenie się do położenia spoczynkowego występuje wówczas, gdy b = 1 (przypadek graniczny). Tłumienie występujące przy stopniu tłumienia równym jedności nazywa się tłumieniem krytycznym.

  Data dodania: 10 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Silnik prądu stałego »

  Z punktu widzenia zastosowania mierniki można podzielić na laboratoryjne i techniczne.
  Do pierwszej z tych grup zalicza się dokładne i czułe mierniki stosowane przy pomiarach laboratoryjnych.
  Grupa mierników technicznych obejmuje przyrządy stosowane w tablicach rozdzielczych (przyrządy tablicowe) oraz mierniki przenośne klasy 1 i 1,5. Spotkać można również nazwę mierniki aparatowe; są to mierniki tablicowe niewielkich rozmiarów, przeznaczone do umocowania na aparatach elektrycznych i elektronicznych.
  Biorąc pod uwagę warunki eksploatacji mierników laboratoryjnych i przenośnych konstruktorzy dążą do tego, żeby miały one jak największy zakres pomiarowy i dużą czułość. Są to wymagania przeciwstawne (duża wartość wielkości mierzonej X i duża czułość miernika, można je jednak spełnić budując mierniki o kilku zakresach pomiarowych (mierniki wielozakresowe), to znaczy takie, których układ zapewnia otrzymanie różnych stosunków wielkości mierzonej do wielkości działającej na ustrój.
  Ze względu na konieczność częstego przenoszenia mierników laboratoryjnych obudowa ich powinna być lekka. Obudowy takie wykonywano dawniej z drewna, obecnie najczęściej stosuje się bakelit.

  Data dodania: 10 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Dobór falowników »

  Wzorcowanie wzmacniacza powinno się odbywać w następujący sposób:
  — przy temperaturze 0°C (gdy sam wzmacniacz nA 702A znajduje się w normalnej, stabilizowanej temperaturze pracy) ustawia się zero na wyjściu wzmacniacza za pomocą potencjometru R2,
  — przy maksymalnej temperaturze 1000°C ustawia się maksimum wskazań za pomocą rezystora nastawnego.
  Rezystory służą do zrównoważenia wejścia. Rezystor R4 służy do stabilizacji temperatury i minimalizacji napięcia niezrównoważenia wejścia.
  Innym przykładem miernika temperatury, w którym zastosowano czujnik rezystorowy. Jest on przeznaczony do zdalnych pomiarów temperatury w jednym lub kilku zbiornikach wodnych.
  Termistor wbudowany jest w gałąź mostka Wheatstona. Dopóki mostek pozostaje w równowadze, miernik wychyłowy wskazuje zero. Gdy równowaga mostka zostanie zachwiana na skutek zmiany rezystancji termistora, pod wpływem zmiany temperatury otoczenia na zaciskach „przekątnej" mostka, a następnie na końcówkach 2, 3 wzmacniacza operacyjnego, pojawia się spadek napięcia. Po wzmocnieniu napięcie to steruje wskaźnikiem wychyłowym.

  Data dodania: 10 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falownik »

  Wskazane przez miernik wartości wielkości mierzonej różnią się od wartości rzeczywistej (istotnej) tej wielkości. Powodem tego są uchyby wywołane właściwościami konstrukcyjnymi miernika (np. uchyb tarciowy), uchyby przy jego skalowaniu oraz uchyby wynikające z warunków, w których pomiar został wykonany (np. inna temperatura otoczenia w czasie pomiaru niż w czasie skalowania).
  Na obudowie miernika nakleja się zwykle tablicę poprawek dla poszczególnych ocyfrowanych kresek działkowych podziałki, tj. dla kresek zaopatrzonych w cyfry oznaczające liczbę jednostek wielkości mierzonej.
  Przedział wartości wielkości mierzonej odpowiadający całej podziałce . miernika nazywa się zakresem wskazań. Tę część zakresu wskazań, dla której spełnione są wymagania dotyczące dokładności nazywa się zakresem pomiarowym.

  Data dodania: 10 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Dobór falownika »

  Istnieje możliwość zestawienia układu różnicowego z dwóch przetworników pomiarowych, umocowanych na specjalnych liniałach, oraz jednego urządzenia wskaźnikowego różnicowego.
  Przedstawiona poziomnica elektroniczna ze względu na niewielkie rozmiary, niezależne zasilanie bateryjne i łatwość obsługi może znaleźć szerokie zastosowanie w przemyśle, laboratoriach, izbach pomiarów i stanowiskach kontrolnych. Dzięki niej można mierzyć niewielkie odchylenia powierzchni od położenia poziomego i pionowego oraz przechyły i skręcenia powierzchni . Za pomocą poziomnic wyposażonych w długie kable, łączące przetwornik pomiarowy z urządzeniem wskazującym, można przeprowadzać badania wytrzymałościowe takich konstrukcji, jak np. mosty, fundamenty, stropy itp.

  Data dodania: 10 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falowniki VLT »

  Dla otrzymania małego uchybu tarciowego dąży się do jak najlżejszych konstrukcji organu ruchomego zmniejszając, jeżeli to jest możliwe, jego rozmiary i. wykonując go z metali o małym ciężarze właściwym (np. aluminium). Lekkie organy ruchome mają również i tę zaletę, że ich łożyskowanie nie ulega tak łatwo uszkodzeniom przy wstrząsach i udarach jak łożyskowanie ciężkich organów ruchomych. Dużą rolę odgrywa prawidłowe wykonanie zespołu łożyskowego, zapewniające małą wartość współczynnika c. Zwiększenie maksymalnego odchylenia organu ruchomego i jednostkowego momentu ustalającego wpływa korzystnie na dokładność miernika.
  Wpływ uchybu tarciowego na wskazania można częściowo usunąć stukając lekko palcem w miernik przed dokonaniem odczytu. Organ ruchomy podskakuje przy tym, czopy tracą na chwilę styczność z łożyskami, moment tarciowy znika i organ zbliża się do położenia odpowiada dającego rzeczywistej wartości wielkości mierzonej.

  Data dodania: 10 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falowniki Vacon 10 »

  Dysponując żarówkami o większej mocy można wykonać próbniki lub rozbudować omówiony przyrząd, dodając na jego wyjściu tranzystory. Rozwiązanie próbnika mogącego służyć do:
  — określania stanów logicznych układów TTL,
  — pomiaru współczynnika wypełnienia impulsów,
  — pomiaru zgodności faz impulsów,
  Do budowy próbnika zastosowano układ scalony UCY 7400N oraz układ scalony UCY 7404N. Przyrząd ma dwa wejścia: P oraz G. Wejście P zaopatrzone jest w przewód z wtyczką i używane podczas kontroli zgodności faz. Przy identyfikacji stanów logicznych wejście P może być otwarte lub włączone do zasilania (+). Oba te stany są równoważne. Wejście G zaopatrzono w metalowy grot, którym dotyka się badanego punktu. Jeżeli poziom w tym punkcie odpowiada stanowi 1, to oba wejścia bramki 1 są w stanie 0, a wyjścia w stanie 1. Wejścia bramek 2 i 3 są wówczas odpowiednio w stanie 0 oraz 1, a wyjścia — w stanie 1. Zatem wyjście bramki 4 jest w stanie 0. Stan ten jednokrotnie negowany daje 1 i powoduje wysterowanie tranzystora Tl oraz zaświecenie się czerwonej diody luminescencyjnej. Tranzystor T2 jest wówczas zatkany. Czerwona dioda świeci się tylko podczas zgodności stanów obu wejść, natomiast dioda zielona — podczas przeciwnych stanów na wejściach. Tę cechę próbnika wykorzystano do pomiaru zgodności faz.

  Data dodania: 10 03 2015 · szczegóły wpisu »
1 · 2 · następna strona »